BM Tahun 2 : Latihan Objektif - 1

A)    Soalan Objektif. Bulatkan jawapan yang betul. (14%)


  1. James dan Samy berkawan baik.  _______________________ belajar dalam Kelas 2N.

              A. Kami                          B. Saya                        C. Mereka


  1. Cik Kavita guru kelas kami.  ____________________________ mengajar kami Matematik.

              A. Beliau                         B. Mereka                   C. Kamu


  1. “______________________ mesti menjaga kebersihan kawasan sekolah,” kata Encik Wong.

              A. Mereka                       B. Saya                        C. Kita


  1. _______________________ berebut-rebut ketika menaiki bas.

              A. Jangan                        B. Sila                         C. Tolong


  1. ____________________________ minta kebenaran sebelum keluar dari bilik darjah.

              A. Jangan                        B. Sila                         C. Tidak Boleh


  1. Petani itu _____________________________ sayur-sayuran di kebunnya.

              A. menyusun                   B. mengajar                 C. menanam


  1. Rani menutup suis komputer _______________________________ keluar dari makmal komputer.

              A. sambil                         B. tetapi                      C. lalu